Tripadvisor opstartshjælp til VisitHernings medlemmer

Få hjælp til Tripadvisor

TripAdvisor® er verdens største rejsewebsted, der sætter rejsende i stand til at planlægge sin rejse og få gode tips og råd med på vejen fra andre rejsende. Tripadvisor giver turister mulighed for at læse andre brugeres anmeldelser af fx et hotel, en Bed&Breakfast, en restaurant eller et museum. Dine gæster anmelder altså din virksomhed uanset om du har taget ejerskab over din virksomhedsprofil på Tripadvisor eller ej.

Fakta om online anmeldelser:

  • En turist overvejer eksempelvis 7 forskellige overnatningssteder, inden vedkommende træffer en beslutning.
  • 96% oplyser, at online anmeldelser har indflydelse på deres valg.
  • 51% har selv prøvet at skrive en online anmeldelse.

 (Kilde: Tripbarometer by Tripadvisor).

Hvis du ikke allerede har gjort det, er det derfor vigtigt, at du tager ejerskab over din virksomheds Tripadvisorprofil. VisitHerning tilbyder derfor alle medlemmer 1 gratis times opstartshjælp, så din virksomhed kan komme i gang med TripAdvisor®. Kontakt vores online konsulent, Christian Fuglsang Rasmussen på cr@visither... og book en time.

Del denne side